Dokumentation

Behandlingsplaner og Statusrapporter

På ALTINGET er det kontaktpersonerne som er ansvarlige for udarbejdelsen af behandlingsplaner og statusrapporter i samarbejde med opholdsstedets leder. En uge før skriveprocessen påbegyndes tilstræbes det, at kontaktpersoner og lederen mødes og drøfter status, fokusområder, mål og delmål vedrørende den pågældende beboer. Derudover inddrages de øvrige kollegaer til kontaktpersonerne løbende til personalemøder, hvor fokusområder, mål og delmål diskuteres, evalueres og evt. revideres. Dette for at sikre, at vores behandlingsplaner og statusrapporter er velfunderet- og dokumenteret, ved flere og gentagne observationer.

Behandlingsplanerne udarbejdes på baggrund af barnets plan fra anbringende kommuner. På ALTINGET fungerer en behandlingsplan som et dynamisk redskab, der løbende evalueres og rettes til af den primære kontaktperson, i takt med at den unge, som behandlingsplanen vedrører, udvikler sig.

Vi vægter arbejdet med behandlingsplaner meget højt og tilstræber at vores mål og delmål er realistiske og målbare.

Døgnjournal og kompetenceprofiler

På ALTINGET fører vi digital døgnjournal i systemet Planner4you og skriver her dagens observationer, refleksioner, anvendte pædagogiske tilgange/metoder og evt. forslag til nye delmål. Døgnjournalen er et vigtigt arbejdsredskab, når vi skal evaluere den unges udvikling og det pædagogiske arbejde samt den indsats vi leverer.

På ALTINGET benytter vi os også af kompetenceprofiler, til at få skabt større overblik i forhold til barnets / den unges kompetencer og potentialer. Herved kan vi få skabt flow-tilstand i de mål og del-mål vi vælger som aktive indsats områder, idet vi har ramt inden for barnets nærmeste udviklings zone NUZO.

På ALTINGET anser vi det centralt for kvaliteten af vores tilbud og for en positiv udvikling hos de unge indskrevet på ALTINGET, at vi respekterer og sikrer beboernes med-inddragelse, medbestemmelse og indflydelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen på ALTINGET. Vi gennemgår derfor løbende, med hver enkelt ung, deres behandlingsplaner, som er udarbejdet sammen med barnet/den unge jf. barnetplan fra anbringende kommune. Den unge får således mulighed for at følge med i samt evaluere dennes udvikling samt får mulighed for, at få indflydelse på de mål/delmål der sættes på dennes vegne. Ligeledes gennemgår kontaktpersonen altid den unges statusrapport sammen med den unge, for at sikre, at den unge oplever sig medinddraget i det udviklingsforløb, som denne er igang med.

Vigtigheden af dokumentation

Med afsæt i det ovenfor beskrevne, anser ALTINGET det for vigtigt med dokumentation, fordi vi ønsker at:

  • Anvende faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til ALTINGETS målsætning og målgruppe.
  • Dokumentere resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for beboerne til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen.
  • Dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for beboernes ophold.
  • Sikre at beboerne bliver hørt, respekteret og anerkendt samt har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen på ALTINGET i overensstemmelse med deres ønsker og behov.