Målgruppebeskrivelse

Generelt for målgruppen

På ALTINGET modtager vi børn og unge, som gennem opvæksten kan have været udsat for omsorgssvigt og overgreb, fysisk som psykisk. Børn og unge, som har svært ved at skabe positive sociale kontakter, og som har et urealistisk forhold til virkeligheden. Børn og unge med meget lille selvværdsfølelse og manglende tiltro til voksne.

Mange af de unge vi har/har haft boende på ALTINGET blev første gang synlige for ”systemet”, da de af indlærings- og adfærdsmæssige årsager ikke var velfungerende i en alm. folkeskole.

Visitering til eksisterende ungegruppe

ALTINGET modtager børn og unge af begge køn og på vores to afdelinger Eska og Tindur finder vi det hensigtsmæssigt, at der bor både drenge og piger samt søskende.

Ved visiteringen lægges der stor vægt på barnet/den unges egnethed i forhold til den eksisterende gruppe af børn/unge på afdelingen. En harmonisk ungegruppe skaber stabilitet og trivsel, og dermed rum for udvikling, hvorfor vi vægter selve visiteringen, til ALTINGETS eksisterende beboergruppe, utroligt højt.

Aldersgrupper

Det er vores hensigt, at skabe et opholdssted, hvor der er stor aldersspredning mellem beboerne.​ ALTINGET modtager børn og unge fra 6-18 år. Derfor har vi to afdelinger Eska (6-18 år) og Tindur (6-18 år).

Det er vores erfaring, at en større aldersspredning giver en mere udadvendt og harmonisk ungegruppe. De små ser op til de store og bruger dem som rollemodeller, motivationen højnes (større søskende), de store får mere ansvar og vokser, de lærer at give omsorg og deres selvværd højnes, der kommer en naturlig hierarkidannelse. Derfor er vores vision, at visitere efter at få en stor aldersspredning i børne-/ungegruppen.

ALTINGET har fokus på søskendeanbringelser, således at søskende opretholder deres relationer til hinanden og efter endt anbringelse stadig har en god kontakt og dermed også et større sikkerhedsnet.

Kendetegnende for størstedelen af beboerne på afdeling Eska og Tindur:

 • Lav selvværdsfølelse​, negativt selv-billede
 • Vender problemerne indad​
 • Hæmmende overlevelsesstrategier/forsvarsmekanismer der bremser den personlige, sociale og faglige udvikling.​
 • Urealistisk billede af omverdenen og egne evner og kunnen.​
 • Manglende empati/situationsfornemmelse.​
 • Behovsstyret/Svært ved at behovsudsætte.​​
 • Bærer på udviklings-traumer /traumer, som har påvirket og hæmmet deres indlærings- og udviklings betingelser.

Målgruppen omfatter børn og unge, der kan udvise følgende problemstillinger:​

Primær målgruppe:​

Psykosociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer. (Specifikke vanskeligheder hos normalt begavede – Herunder omsorgssvigtede og midlertidige krisetilstand efter ulykker, tab og traumer).​
Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser uden udadreagerende impulsadfærd (Lettere personlighedsforstyrrelser, kontaktafvisende, borderline problematik).
Tab af traumer og offer for seksuelle overgreb (Incest, voldtægt, pædofili, blufærdighedskrænkelser, mm.).

Sekundær målgruppe (max. 2-4 beboere fordelt på begge afd.):​

Lettere psykisk udviklingshæmmede. (Sent udviklede – der generelt er personligt selvhjulpne – ifht. personlig hygiejne, sproglige kommunikation, fysiske mobile i hverdagen og underviselige).
Særlige psykiske lidelser/tilstande, der kan indebære samarbejde med det psykiatriske hjælpesystem.
(F.eks. psykotiske tilstande: endogen depression, angst og tvangstanker, selvdestruktiv adfærd, borderline-problematikkere, PSTD, OCD, m.v.)​
Børn og unge der af psykiater eller psykolog (i form af udredninger/undersøgelser)er diagnosticeret til at være følelsesmæssigt tidligt skadet eller har en opmærksomhedsforstyrrelse af lettere grad inden for autismespekteret (f.eks. ADHD, Aspergers syndrom, mv.).
ALTINGETS afdelinger Eska og Tindur modtager hovedsagligt børn og unge fra den primære målgruppe.

Ved modtagelse af nye beboere fra den sekundære målgruppe, vil det blive nøje vurderet om beboere kan indgå i den eksisterende ungegruppe, og om der evt. skal søges ekstra midler til socialpædagogiske foranstaltninger, i form af højere normering, samarbejde med psykiatrien, psykologtimer, mv.

ALTINGET tilbyder vores samarbejdspartnere en unik mulighed for at rette op på en problematisk periode gennem anbringelsesforløbet.

På ALTINGET modtager vi IKKE børn og unge med et aktivt stofmisbrug, kriminelle, stærkt udadreagerende eller domsanbragte unge på afd. Eska og Tindur.

På Altinget har vi ligeledes ingen akutpladser.

Behandlingsture

Altingets personale er uddannet til at tage beboere med på behandlingsture, hvor den unge bliver taget ud fra de vante omgivelser.

Formålet med sådanne ture er relationsarbejde og tilknytning til stedets voksne, samt fokus på selvrefleksion og personlig udvikling. På turene vil der være indlagt friluftsaktiviteter, der kan være med til højne den unges selvværd og selvindsigt.

Det er vores erfaring, at ved at fjerne den unge fra udefrakommende stimuli, får den unge lettere ved at åbne sig op, og fortælle om de problematikker, der til daglig gør hverdagen uoverskuelig og problemfyldt. Den unge har kun naturen og de voksne at forholde sig til.

​De voksne bliver uundværlige og relationen bliver tættere, når man først har set solen gå ned over fjeldet, vågnet op i en øde og forladt hytte og delt morgenmad lavet sammen over bål. Oplevelsen, relationen og de mellemværender, som er skabt mellem den unge og de voksne, danner bro for det fremtidige pædagogiske arbejde på opholdsstedet.

Specialiseringsområde:

 • Tab af traumer og offer for seksuelle overgreb, herunder incest og pædofili.​
 • Barn af misbruger (Stoffer, alkohol, vold i hjemmet).​
 • Børn og unge der er diagnosticeret til at være følelsesmæssigt tidligt skadet eller har en opmærksomhedsforstyrrelse af lettere grad inden for autismespekteret. (f.eks. ADHD, Aspergers syndrom, mv.)​
 • Søskende anbringelser med fokus på tæt forældresamarbejde.