Praksis

Det pædagogiske arbejde i praksis (6-18 år):

På ALTINGET arbejder vi for at skabe et miljø, som bærer præg af et traditionelt hjem. Vi lægger stor vægt på de familiære rammer, tryghed, ansvarlighed, og fremadrettede konsekvenser.

Hverdagen på ALTINGET er struktureret ved følgende fire punkter:

a) Undervisning / beskæftigelse, b) botræning og c) fritid. Evt. d) Udslusning

a) Undervisningen skal så vidt muligt foregå på en af kommunens skoler

Beskæftigelse vil oftest foregå på private virksomheder eller brobygning på tekniske skoler, men der vil også altid være et tilbud om beskæftigelse på ALTINGET.

b) Beboerne skal lære at respektere hinandens forskelligheder og lære at klare hverdagens gøremål som indkøb, madlavning, tøjvask, rengøring, lektier, småreparationer m.v.

c) Vi vil stærkt opfordre beboerne til at gøre brug af lokalsamfundets fritidstilbud, og samtidigt vil vi gøre det attraktivt, at være med i aktiviteterne på ALTINGET, som bl.a. kan omfatte IT, friluftsliv, sport, tekstil, træ, keramik, fiskeri, musik og billedkunst m.v.

d) Opholdet afsluttes normalt med udslusning til egen bolig eller efterværn, med hjælp og støtte fra
ALTINGET’s personale.

Ernæring og hygiejne:

På ALTINGET har hver enkelt ung en ugentlig maddag, hvor den unge, med hjælp og støtte fra en voksen, lærer at forberede og tilberede en varieret og næringsrig kost. Vi påtager os ansvaret for, at den unge er velsoigneret og får dannet sig en fast rutine i forhold til dennes personlige hygiejne. Vi forklarer hver ung disse vigtige leveregler og følger løbende op på det.

Kontakt til børn og unge:

Vi lærer den unge de sociale leveregler, vi underviser i trin for trin og forventer en ordentlig omgangstone på opholdsstedet. Vi tager emner som mobning eller andre problematikker op ved det ugentlige hus-møde og insisterer på en løsning. Vi har nul tolerance overfor mobning på vores opholdssted.

Skole:

Vi har daglig kontakt til de unges skoler og følger op på problemstillinger samme dag, som de opstår. Derudover støtter og hjælper vi de unge med lektier, i det omfang, der er behov for det. Generelt oplever vi et godt og tæt samarbejde med de unges skoler. Vi vægter daglig kommunikation mellem de unges skoler og opholdsstedet helt centralt, i forhold til at sikre de unges trivsel og faglige udvikling.

Fritidsaktiviteter:

ALTINGET vægter højt, at alle beboere har mindst en fysisk fritidsaktivitet om ugen, i de lokale foreninger, både med henblik på at gavne de unges fysik og sundhed samt integration i lokalsamfundet.

Huslige pligter/opgaver:

Hver beboer har ugentlige pligter. Beboerne har en ugentlig rengøringsdag, hvor de står for rengøring af værelset samt områdeturnus på fællesarealerne.

Konflikthåndtering:

Vi har på ALTINGET en ambulancetjeneste, hvor vi på forhånd og hver især har valgt 1-2 kollegaer, som vi føler os trygge ved. Vi har lavet en forhåndsaftale om, at vi altid kan kontakte pågældende kollega og nærmeste pårørende, hvis en kollega skulle bliver udsat for psykiske hårde oplevelser eller fysiske overgreb. I ambulancetjenesten er der en handleplan for hvordan den pågældende kollega skal handle i den pågældende situation. Ligeledes er alle ansatte bekendt med cirkulæret omkring brugen af magtanvendelser.

Udarbejdelse af statusrapporter og behandlingsplaner:

Kontaktpersonerne er ansvarlige for udarbejdelsen af statusrapporter og behandlingsplaner i samarbejde med opholdsstedets leder. En uge før skriveprocessen påbegyndes mødes de to kontaktpersoner og lederen og drøfter status, fokusområder, mål og delmål vedrørende den pågældende beboer. Derudover inddrages de øvrige kollegaer til kontaktpersonerne løbende til personalemøder, hvor fokusområder, mål og delmål diskuteres, evalueres og evt. revideres. Dette for at sikre, at vores statusrapporter og behandlingsplaner er velfunderet- og dokumenteret, ved flere og gentagne observationer.

Behandlingsplanerne udarbejdes på baggrund af handleplanen fra anbringende kommune. Behandlingsplanen evalueres og rettes til løbende af den primære kontaktperson.

Vi vægter arbejdet med behandlingsplaner meget højt og tilstræber at vores mål og delmål er realistiske og målbare.