Visitation

ALTINGET lægger stor vægt på sammensætningen i vores beboergruppe. Derfor bliver journaler og skolepapirer vurderet grundigt, før der bliver truffet en endelig beslutning om en anbringelse. Vi har altid PPR-Vesthimmerland med på sidelinjen, når vi skal have en ny ung/beboer ind på opholdsstedet.

​Vi prioriterer børnegruppens trivsel og forældresamarbejdet meget højt.

Gennem et grundigt forarbejde er vi allerede kommet langt og kan derigennem undgå evt. fejlanbringelser.

Når kontakten er oprettet, indhenter ALTINGET oplysninger, såsom relevante sagsakter, beskrivelser og undersøgelser af den unge, f.eks. observations/udskrivningsmateriale fra børne- og ungdomspsykiatriske sygehus, diverse psykologiske og neuropsykologiske undersøgelser, samt en evt. social handleplan og til sidst relevante skolepapirer. Derefter vurderer ALTINGET om barnet ligger indenfor stedets målgruppe.

Når anbringende kommune og ALTINGET er blevet enige omkring anbringelsen, viderebringer ALTINGET velkomstmateriale til sagsbehandler/amtskonsulent, som efterfølgende bliver præsenteret for den kommende beboer og familien.

Sagsbehandler/amtskonsulent, beboeren og familie inviteres på besøg, hvor vi fremviser ALTINGET. Vi vælger en beboer, som viser den unge rundt sammen med beboerens kommende kontaktperson.

Beslutningen:

ALTINGET vægter højt, at det er den unge, som vælger os/stedet, i det omfang det er muligt.
Vi mener, at det har en stor betydning for hele forløbet på ALTINGET, at den unge er medbestemmende og føler sig motiveret og tryg. Derfor søger vi for, at rammerne omkring visitationen og opstartsfasen er optimale.

Vi kan endvidere tilbyde prøveophold for den unge på ALTINGET, hvor den unge har mulighed for at få nogle overnatninger og få indblik i hverdagen på opholdsstedet inden beslutningen tages. Der aftales betænkningstid før den unge og forældrene træffer en endelig beslutning. Den unge og forældrene er altid velkomne til at kontakte ALTINGET i betænkningstiden, for yderligere information og afklaring.
Anbringelseskontrakten skal være underskrevet af alle parter før indflytningen finder sted. Derudover skal PPR-Vesthimmerland have godkendt det pågældende skoletilbud der er fundet til den unge inden indflytning.
Når beslutningen er truffet og samarbejdsaftalerne er underskrevet, skriver beboerens forældremyndighedsindehaver under på en samtykkeerklæring vedrørende tilladelse til at indhente beboerens PPR-journal.